?I always feel happy,you know why

 

Because I don't expect any thing from any one

 

Expectations always hurt.

 


Life is short so love your life

 

Be happy and keep smiling

 

...Just live for yourself and

 

Before you speak >> Listen

 

Before you write >> Think

 

Before you spend >> Earn

 

Before you pray >> Forgive

 

Before you hurt >> Feel

 

Before you hate >> Love

 

That's life ... Feel it

Live it and enjoy it

 

 بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

By William Shakespeareتاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
ین بخش شامل 30 جمله ضروری است تا متوجه شوید استاد در کلاس از شما چه می خواهد.

 

1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

 

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

 

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

 

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

 

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

 

6- معنی لغات جدید را پیدا کنید.

Look up the new words

 

7- لطفا صاف بنشین (درست بنشین)

Sit up, please

 

8- لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه

Some one please open the window

 

9- مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.

Mina, sit with Sara and practice with her

 

10- جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.

I’m going to give you an exam next session

 

11- یک جلسه جبرانی لازم داریم.

We need a make up

 

12- کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟

What page are we on

 

13- کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)

Are you done / Have you finished

 

14- بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

 

15- همه حاضرند؟

Is everybody ready

 

16- ثبت نام کرده ای؟

Have your enrolled

 

17- لطفا صحبت نکنید.

No talking please

 

18- سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

 

19- این جدول رو توی دفترتان بنویسید.

Copy this chart into your notebooks

 

20- مینا، تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.

Ali you’re behind the class. You must try and catch up with the class

 

21- تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

You’ve missed three sessions so far

 

22- شما قرار بود یک انشاء بنویسید.

You were supposed to write a composition

 

23- وقت حضور و غیاب است.

It’s time to call and roll now

 

24- می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

 

25- اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

 

26- همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

 

27- زنگ چه ساعتی می خورد؟

What time does the bell go

 

28- می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

 

29- لطفا مقداری کچ برای من بیار.

 will you fetch me some chalk, please

 

30 مریم یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

Maryam, move over one seat so you can practice with Royaتاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:37 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:31 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
[تصویر:  EngVid-3.jpg]
آموزش 10 اصطلاح با لغت work
سطح مبتدی - متوسط

دانلود كلیپ های EngVid - ویدئوهای آموزش انگلیسی مبتدی تا پیشرفته

برای دانلود اینجا را كلیك كنید

 
تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:27 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
But are language plants natural? Are language plants a way of looking at language that is not mirrored in reality?

These are very good questions. The answer, in fact, may surprise you.

Language plants are everywhere! Once you start looking, you will find them in everyday conversation, in songs and poems, in stories and speeches.
Tell me and I will forget
Show me and I may remember.
Involve me and I will understand.


تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:10 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

ayat ترجمه آیه الکرسی | انگلیسی و فارسی |

 

In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate

“Allah! There is no god but He – the Living, The Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him Nor Sleep. His are all things In the heavens and on earth. Who is there can intercede In His presence except As he permitteth? He knoweth What (appeareth to His creatures As) Before or After or Behind them. Nor shall they compass Aught of his knowledge Except as He willeth. His throne doth extend Over the heavens And on earth, and He feeleth No fatigue in guarding And preserving them, For He is the Most High, The Supreme (in glory).”

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدا یکتاست که جز او خدایی نیست زنده و پاینده است. هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود. اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. که را این جرات است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد. مگر به فرمان و اجازه او! علم ازلی او محیط است به انچه از ازل پیش نظر خلق بوجود آمده است، و آنچه سپس تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد، قلمرو علمش از آسمان و زمین فراتر و نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت استتاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 10:09 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
We can change the order of words and
phrases in a sentence.


Here are some combinations from the language plant:

I sat in the park with my friends in the afternoon.
I sat with my friends in the park in the afternoon.
I sat in the park in the afternoon with my friends.
In the afternoon, I sat with my friends in the park.
In the afternoon, I sat in the park with my friends.


Do you find it easier to read the language plant or the five linear sentences?

Language plants show word building

We can change the word beauty by adding ful. There is a spelling change too – the y changes to i.beauty
beautiful


Do you know what ful does? It changes a noun to an adjective. In Language Garden, nouns are blue and adjectives are green. In the language plant, beauty is blue, beautiful is green.

It is really useful to show how to build new words. It increases the number of words a learner knows.

Language plants show spelling
Here is the word monkey
It is very similar in spelling to money.
Actually, monkey is money with a k
squeezed in. The language plant shows
this.


Imagine a monkey with a lot of money.


تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
Language plants show sentences

Here are two sentences:


I like cats.
I like dogs.


We can add the word don’t. Now there are four sentences:


I like cats.
I don’t like cats.
I like dogs.
I don’t like dogs.


Do you see how the word don’t goes between I and like?


تاریخ : پنجشنبه 28 اسفند 1393 | 09:33 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

Happy New Year

 

 

 

The Persian New Year, Nowruz coincides with the spring. I love this aspect of

Our culture because when the New Year begins, it really feels like a beginning

As the transition from winter into spring is seen in nature and felt in the air.

 تاریخ : یکشنبه 24 اسفند 1393 | 08:47 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


تاریخ : پنجشنبه 14 اسفند 1393 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can. i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

samanu - a sweet pudding made from wheat germ (symbolising affluence)
senjed - the dried fruit of the jujube tree (love)
seer - garlic (medicine)
seeb - apples, (beauty and health)
somaq - sumac berries (the colour of the sunrise)
serkeh - vinegar (age and patience)
sonbol - the fragrant hyacinth flower (the coming of spring)
sekkeh - coins (prosperity and wealth)

Other items on the table may include:
pastries
lit candles (enlightenment and happiness)
a mirror
painted eggs, perhaps one for each member of the family (fertility)
a bowl with two goldfish (life, and the sign of Pisces which the sun is leaving)
a bowl of water with an orange in it (the earth floating in space)
rose water for its magical cleansing powers
the national colours, for a patriotic touch
a holy book (e.g., the Qur'an, Kitáb-i-Aqdas, Bible, Torah or the Avesta) or a poetry book (almost always either the Shahnama or of Hafez) تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:54 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

The Haft (seven)Seen 


A major tradition of Norouz is the setting of the Haft Seen (هفت سین) - the seven 'S's, seven items starting with letter S or "seen" (س) in Persian alphabet), which are seven specific items on a table symbolically corresponding to the seven creations and the seven holy immortals protecting them. Today they are changed and modified but some have kept their symbolism. Every family attempts to set as beautiful a Haft Seen table as they can, as it is not only of special spiritual meaning to them, but also is noticed by visitors to their house during Norouzi visitations and is a reflection of their good taste.

The following list is an example of some common Haft Seen items, though there isn't consensus as to which seven:
sabzeh - wheat, barley or lentil sprouts growing in a dish (symbolising rebirth)
samanu - a sweet pudding made from wheat germ (symbolising affluence)
senjed - the dried fruit of the jujube tree (love)
seer - garlic (medicine)
seeb - apples, (beauty and health)
somaq - sumac berries (the colour of the sunrise)
serkeh - vinegar (age and patience)
sonbol - the fragrant hyacinth flower (the coming of spring)
sekkeh - coins (prosperity and wealth)

Other items on the table may include:
pastries
lit candles (enlightenment and happiness)
a mirror
painted eggs, perhaps one for each member of the family (fertility)
a bowl with two goldfish (life, and the sign of Pisces which the sun is leaving)
a bowl of water with an orange in it (the earth floating in space)
rose water for its magical cleansing powers
the national colours, for a patriotic touch
a holy book (e.g., the Qur'an, Kitáb-i-Aqdas, Bible, Torah or the Avesta) or a poetry book (almost always either the Shahnama or of Hafez) تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:17 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

 

اجزای سفره ی هفت سین به انگلیسی

 

در این مطلب قصد داریم اجزای سفره هفت سین به زبان انگلیسی را برای شما دوستان عزیز و گرامی که تا کنون همره پورتال سرزده بوده اید قرار دهیم پس تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

آینه

آئینه = a mirror

enlightenment and happiness

سفره هفت سین به انگلیسی

تخم مرغ

 

تخم مرغ رنگی = painted eggs

 perhaps one for each member of the family fertility

سفره هفت سین انگلیسی

 

ماهی

یک کاسه با دو ماهی قرمز = a bowl with two goldfish

life, and the sign of Pisces which the sun is leaving

سفره هفت سین به انگلیسی

 

قرآن

یک کتاب مقدس = a holy book

(e.g., the Qur’an, Kitáb-i-Aqdas, Bible, Torah or the Avesta) or a poetry book (almost always either the Shahnama or of Hafez)

سفره هفت سین به زبان انگلیسی

 

شمع

شمع روشن = lit candles

enlightenment and happiness

سفره هفت سین به زبان انگلیسی

سکه

سکه =coins

 (prosperity and wealth)

سفره ی هفت سین به زبان انگلیسی

سماغ

 

سماق = sumac
berries the colour of the sunrise

نماد سفره هفت سین به زبان انگلیسی

سمنو

سمنو = samanu

a sweet pudding made from wheat germ symbolising affluence

نمادهای سفره هفت سین به زبان انگلیسی

سنجد

سنجد = senjed

 the dried fruit of the jujube tree love

اجزای سفره هفت سین به زبان انگلیسی

سیب

سیب = apples

beauty and health

اجزای سفره ی هفت سین به انگلیسی

سیر

سیر = garlic

(medicine)

اجزای سفره ی هفت سین به انگلیسی

سبزه

سبزه = wheat

barley or lentil sprouts growing in a dish symbolising rebirth
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:16 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

  Spring

Spring is the first season of the year. In spring the weather is very nice. The birds sing and there are colorful flowers every where. The clouds are white and the sun shines brithly. There is always a mild wind. In our country Norooz begins in this season. We usually go to see our relatives. Sometimes we have picnic, too.

  
 
 summer
 

  

The second season is summer. The weather is hot. Some people go for swimming to the seaside, and the other swim in rivers.There is many different kinds of fruits in summer. We can enjoy eating them. Summer is lovely for all of the students. Because the school are closed. They can play, watch TV and so on. Many families usually travel in summer.

 

 

 
 

Autumn

 
 

The third season is autumn. The weather is a little cold. The leaves of the trees are yellow .They fall on the ground. Many birds migrate during this season. It is time for the students to go to school. They should study their lessons in these days.

 
 
 
 

Winter

 
 

Winter is the last season. The weather is very cold. We can’t see the sun every day. The clouds are black. It rains or snows every where. We should put on warm clothes. Some people catch cold .In this season students must take exams, so it is better to study more to get good marks

 
 

کدوم فصل  رو بیشتر دوست دارید؟記号だよ。はてな のデコメ絵文字

 


تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:14 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

 HI friends !!!

we put a very interesting 

 thing for you .  


we put 500 tongue twisters for 

 you , that they are really funny .

 I hope to enjoy it .

For example :

 
owl

" Eleven owls licked eleven little liquorice lollipops."

sea shells

She sells sea shells by the sea shore."
تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:13 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
                                              

Hi 

In this post we
 put a new 


Story about

The Emperors new cloth


I think you enjoy them 


Because
Photographer

!!! My friend enjoyed them

Download this story

. thanks

تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:12 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظراتNow I want to show you a movie 

About some words that 

They are same but they have different

Pronunciation


This movie proununce

And shows you the dictation of the words


Download them and learn PRONUNCIATION


Pictures of this amazing movie


تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:11 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات


in this post we  put interesting Idioms 

about foods and fruits there are really

.funny and also usefull 

. anyway , If you want you can download this power - point

 . thanks  

تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:09 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات

in this post we put two exiting IQ- puzzles for 

 . you to download and use it 

these two books have some thing between 700 

IQ - puzzles to do and also they have the answer sheet 

. for them so download it and do these IQ - puzzles in your free time 


  !!! have a good time  


                        

     

تاریخ : دوشنبه 11 اسفند 1393 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : پریسا محمدی | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ایف آی دی
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic